Müşteri Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında...

Packages

Our Current Packages

Package
Massage Package

Use this space to add a larger description. Sed ut unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

Price

$

350

Duration

120 Minutes

Package
Depilation Package

Use this space to add a larger description. Sed ut unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

Price

$

250

Duration

120 Minutes

Package
Spa Experience

Use this space to add a larger description. Sed ut unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

Price

$

400

Duration

120 Minutes

Package
Wedding Package

Use this space to add a larger description. Sed ut unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis.

Price

$

200

Duration

120 Minutes

a) Veri Sorumlusu
Tunalar Otomotiv Tic. A.Ş. (Bundan sonra “Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi ve Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen“ c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.

Özel nitelikli sağlık verileriniz, SPA hizmetinden faydalanmanız durumunda mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak açık rızanız alınarak işlenecektir.
c) Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik olmayan yöntemlerle bizzat tarafınızdan yazılı ortamlardan elde edilecektir.
d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili kamu kurum, kuruluşlarına ve özel hukuk tüzel kişilerine KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır.
e) KVKK'nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek. KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13.maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
• “İskender Paşa Mah. Atatürk Bulvarı Tunalar İş Merkezi No:104 Kat:1 Ortahisar / Trabzon / Türkiye“ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
tunalarotomotiv@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk.otomotiv@tunalar.net adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.